Algemene voorwaarden.

1. Algemeen.

HEY SOLUTIONS BV naar Belgisch recht gevestigd in ’t Veld 2, B-8211 Zedelgem en geregistreerd met ondernemingsnummer BTW-BE1008.126.146. HEY SOLUTIONS BV is slechts gebonden door uitvoering na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door HEY SOLUTIONS BV van een bestelling/opdracht van de klant. Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen.

2. Verzakingsrecht, ontbinding, annulatie bestelling.

U hebt als consument het recht aan de verkoper mee te delen dat u afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van het motief binnen de 14 werkdagen vanaf de dag de dag die volgt op de levering van het product. (dit geldt niet bij verkopen die gebeuren in onze winkel) Het product dient dan in een ongeopende verpakking, vrij van zichtbare sporen van gebruik, te zijn. Indien een bestelling wordt afgezegd als ze reeds per koerier is vertrokken, wordt er een administratieve annulatie kost van 25€ aangerekend. De kosten voor het terugsturen zijn dan ten laste van de klant. De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper. Indien de koper zijn bestelling geheel of gedeeltelijk intrekt of indien de koper in gebreke blijft zijn bestelling geheel of gedeeltelijk in ontvangst te nemen, is hij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van de waarde van de bestelling onverminderd de mogelijkheid voor de verkoper om tot gedwongen afname van het bestelde over te gaan. Elke annulering van het bestelde dient per aangetekend schrijven te gebeuren.

3. Duur en beëindiging.

Tenzij anders werd overeengekomen wordt de overeenkomst voor onbepaalde duur aangegaan. Elke partij kan de overeenkomst eenzijdig en zonder motivering opzeggen middels een schriftelijke kennisgeving per aangetekende zending van ten vroegste twee maanden en ten laatste één maand vóór het verstrijken van telkens één jaar, te rekenen vanaf de startdatum van de overeenkomst. De opzeggingstermijn van één maand vangt aan op datum van de schriftelijke kennisgeving. De eenzijdige opzegging door de klant geeft geen aanleiding tot enige teruggave of vergoeding op welke wijze ook van reeds uitgevoerde betalingen.

4. Levering van software.

De klant erkent door het opgeven van een bestelling voorafgaand door HEY SOLUTIONS BV voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software. De gebruiksvoorwaarden van standaard software die niet door HEY SOLUTIONS BV wordt ontwikkeld maar die in het kader van de overeenkomst aan de klant in licentie wordt gegeven, zullen door de klant worden nageleefd. De klant erkent de software enkel voor zijn eigen interne bedrijfsprocessen te gebruiken. Geen gebruik is toegestaan door derden voor de bedrijfsprocessen van de klant. Een eventuele inbreuk op deze voorwaarden kan geenszins tot een aansprakelijkheid van HEY SOLUTIONS BV leiden. Geen enkele overeenkomst met HEY SOLUTIONS BV brengt een overdracht mee van enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enige software, tenzij expliciet anders overeengekomen. HEY SOLUTIONS BV of haar licentiegever, naar gelang het geval, blijven de volledige en exclusieve eigenaars van de software.

5. Leverings-, betaal- en protesttermijnen.

Leveringstermijnen worden steeds ter informatie gegeven en zijn voor ons niet bindend. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de levering , van welke aard ook, dient door de klant binnen de (7) werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan HEY SOLUTIONS BV en dit per aangetekende zending. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de (7) werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in. Facturen zijn betaalbaar binnen de (8) dagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele verwijlintrest verschuldigd van 1 % per maand. Bij elke laattijdige betaling door de klant is automatisch een schadebeding verschuldigd van 12% met een minimum van 65,00 EURO. Zolang geleverde goederen en diensten niet volledig worden betaald, blijven zij eigendom van HEY SOLUTIONS BV. Indien de klant zijn verplichtingen, onder meer betalingsverplichting, niet tijding nakomt zijn wij gerechtigd om verdere leveringen en diensten stop te zetten en de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen. Achterstallige facturen worden wel degelijk nog opgeëist. Wij kunnen de overeenkomst van rechtswegen en zonder ingebrekestelling als ontbonden beschouwen in geval van faillissement, vereffening, gerechtelijk akkoord of kennelijk onvermogen van de klant.

6. Registratie van domeinnamen.

De registratie van domeinnamen met de ccTLD.be geschiedt volgens de reglementen van de VZW DNS BELGIUM. De koper/opdrachtgever aanvaardt de algemene voorwaarden voor de domeinnaam registratie en verklaart er door HEY SOLUTIONS BV te zijn op gewezen dat deze algemene voorwaarden beschikbaar zijn op de website www.dns.be. Voor de registratie van domeinnamen met de ccTLD.nl aanvaardt de koper onder dezelfde voorwaarden de regels uiteengezet op www.nic.nl. Voor de registratie van domeinnamen met de ccTLD.EU aanvaardt de koper onder dezelfde voorwaarden de regels uiteengezet op www.eurid.eu. De registratie van domeinnamen met de TLD’s .com/.org/.net/.biz/.nu/.info/.tv/… geschiedt volgens het reglement zoals weergegeven op de eigen website van HEY SOLUTIONS BV. De koper/opdrachtgever aanvaardt deze voorwaarden. HEY SOLUTIONS BV draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het te kwader trouw registreren van domeinnamen, het opgeven van domeinnamen welke een inbreuk zou uitmaken op de rechten van derden, enzovoort. De koper/opdrachtgever zal HEY SOLUTIONS BV telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van de registratie van de bewuste domeinnaam.

7. Ongeoorloofd gebruik.

De koper/opdrachtgever die beroep doet op de hosting door HEY SOLUTIONS BV mag op geen enkele wijze deze aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimte, aanwenden tot het plegen van wettelijke inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van HEY SOLUTIONS BV. De activiteiten van de koper/opdrachtgever mogen evenmin aanleiding daartoe geven. In principe staat het de koper/opdrachtgever vrij de gehoste ruimte naar eigen inzicht in te vullen, voor zover hij hierbij te goeder trouw handelt en geen schending begaat van de geldende rechtsregels en/of de rechten van derden, inclusief schendingen van de openbare orde en goede zeden. Het is absoluut niet toegestaan om de virtuele ruimte te gebruiken met betrekking tot het volgende:- Gebruik van processen, programma’s, spammingtechnieken of andere praktijken die HEY SOLUTIONS BV of andere partijen kunnen hinderen of schade toebrengen, ongeacht of dit een werkelijke invloed heeft op de hostingdiensten van HEY SOLUTIONS BV – Gebruik met het oog op de promotie en/of distributie van verboden producten en diensten, zoals illegale drugs, illegale wapens, goederen waarop een embargo rust en dergelijke – Gebruik met het oog op de promotie, het aanzetten tot het faciliteren en/of verrichten van illegale of strafrechtelijk sanctioneerbare handelingen en activiteiten. Dit moet op de meest ruime wijze geïnterpreteerd worden en bevat onder andere het stellen van frauduleuze handelingen en de distributie en promotie van bijvoorbeeld (kinder)pornografisch materiaal. – Gebruik met het oog op het ongevraagd binnendringen van andere computers en netwerken op het internet (‘hacking’) waarbij Opdrachtgever enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid. – Schendingen van de intellectuele eigendom van rechthebbende derden. – Iedere mogelijke verwijzing naar websites van derden die gebruikt worden niet-toegelaten handelingen.De koper/opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de bijzondere bepalingen betreffende de hosting en waarvan de koper/opdrachtgever kennis heeft kunnen nemen op www.heysolutions.be betreffende hosting. De uitvoering van de hostingdiensten betekent de opslag van verscheidene soorten inhoud, zoals tekst en beeld, op de virtuele ruimte. Wij verkrijgen een uitdrukkelijke en onbeperkte toestemming om de beschermde inhoud in de virtuele opslagruimte te reproduceren, meedelen aan het publiek of verder verspreiden zoals nodig is voor de praktische uitvoering van de hostingdiensten. De opdrachtgever is volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor ieder gebruik dat gemaakt wordt van zijn virtuele opslagruimte. Hierbij moet hij ook zorg dragen voor de persoonlijke en vertrouwelijke omgang met eventueel toegekende login-gegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord. De opdrachtgever moet HEY SOLUTIONS BV inlichten in geval van (vermoeden van) een geschonden vertrouwelijk karakter.

8. Fair Use Policy.

Voor het gebruik van dataverkeer bij HEY SOLUTIONS BV geldt een soepele Fair Use Policy (FUP). Dit betekent dus dat de gemiddelde klant hier onbeperkt gebruik kan van maken, maar klanten die overdrijven in dataverkeer ten aanzien van het afgenomen abonnement zullen hierop gewezen worden en kan HEY SOLUTIONS BV echter ingrijpen. Wij nemen dan contact met u op om samen met u tot een oplossing te komen.

9. Aansprakelijkheid.

In geen geval is HEY SOLUTIONS BV aansprakelijk voor onrechtstreekse schade of gevolgschade zoals bijvoorbeeld, maar niet-limitatief, commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst- of omzetderving, inkomstenverlies, personeels- en administratiekosten, schade aan derden, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant, enz. HEY SOLUTIONS BV kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de internetverbinding door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het HEY SOLUTIONS BV netwerk, of voor fouten van leveranciers die hiertoe aanleiding geven. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het goed, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van HEY SOLUTIONS BV. HEY SOLUTIONS BV kan ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijk geleden en bewezen schade rechtstreeks voortvloeiend uit de in de met HEY SOLUTIONS BV gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen. Ongeacht de aard van de schade en de graad van de fout, zal de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van HEY SOLUTIONS BV volgens of in verband met een met HEY SOLUTIONS BV gesloten overeenkomst, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval beperkt zijn tot maximaal het totaal bedrag van de door de klant betaalde koopprijs of terugkerende kosten (i.e. exclusief installatiekosten) van de goederen of van de dienstverlening over een periode van drie (3) maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat.

10. Aanbiedingen en prijzen.

De prijzen die door HEY SOLUTIONS BV op de website en via andere kanalen worden meegedeeld zijn steeds indicatief en kennen slechts een geldingsduur van 15 dagen. Technische gegevens, afbeeldingen, maten en gewichten worden verstrekt onder voorbehoud van foutieve opgave, prijsstijgingen, zolang de voorraad strekt en verbinden HEY SOLUTIONS BV niet. Alle prijzen zijn in Euro en exclusief BTW, tenzij anders aangeduid, en zijn betaalbaar zoals vermeld op de factuur. Tenzij anders overeengekomen, worden de prijzen die betrekking hebben op de dienstverlening berekend voor een periode van één jaar. Bij aanvang van deze periode wordt de volledige prijs betaald overeenkomstig artikel 5. De eenzijdige opzegging door de klant geeft geen aanleiding tot enige teruggave of vergoeding op welke wijze ook van uitgevoerde betalingen. De prijzen die betrekking hebben op dienstverlening kunnen te allen tijde door HEY SOLUTIONS BV worden gewijzigd gedurende de looptijd van het contract. De klant wordt hiervan op de hoogte gebracht via de website én tevens op individuele wijze via persoonlijke communicatie. De gewijzigde prijzen zullen betaalbaar zijn door de klant na twee maanden te rekenen vanaf de individuele kennisgeving, tenzij de klant gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om het contract kosteloos en zonder motivering op te zeggen. Opzegging door de klant dient te gebeuren per aangetekende zending binnen de dertig kalenderdagen die volgen op de individuele kennisgeving. Elke promotie geldt per klant waarbij promoties onderling niet cumuleerbaar zijn. In geval van misbruik door de klant van promoties, bijvoorbeeld maar niet-limitatief door het bewust creëren van meerdere accounts, behoudt HEY SOLUTIONS BV zich alle recht voor en kan HEY SOLUTIONS BV bijvoorbeeld, maar niet-limitatief, promoties niet toepassen.

11. Garantie.

HEY SOLUTIONS BV verleent garantie die strikt beantwoordt aan de voorwaarden en garantielimieten die door de fabrikant of de leverancier, voor het geval de fabrikant niet dezelfde (rechts)persoon is als de leverancier, worden opgelegd.

12. Verwerking van personengegevens.

HEY SOLUTIONS BV verzamelt en verwerkt, voor administratieve en commerciële doeleinden, persoonsgegevens in de uitvoering van haar opdracht uit deze overeenkomst. HEY SOLUTIONS BV wordt beschouwd als verantwoordelijke verwerker indien HEY SOLUTIONS BV het doel en de middelen van de verwerkingshandeling bepaalt. Dergelijke verwerkingshandelingen gebeuren uitsluitend in overeenstemming met de geldende Privacy wetgeving en op basis van de Privacy Policy zoals voorzien op onze website.

13. Intellectuele eigendomsrechten.

Onze creaties verdienen bescherming. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komen toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde HEY SOLUTIONS BV en eventuele derde partijen. Deze creaties worden beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankenrecht, tekeningen – en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Alle in onze website genoemde merknamen of productnamen of logos zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van een respectievelijke bedrijven en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Onrechtmatige verveelvoudiging of distributie op eender welke wijze van deze elektronische media of van een gedeelte ervan is verboden en strafbaar en zal met alle juridische middelen worden bestreden. Iedere gebruiker die inhoud toevoegt op onze servers, is verantwoordelijk voor de intellectuele eigendomsrechten die hier op rusten. De gebruiker verbindt zich ertoe dat zijn handelingen op geen enkele manier een inbreuk uitmaken op de intellectuele eigendomsrechten van enige andere partij. Indien de gebruiker een schending begaat op het vlak van intellectuele eigendomsrechten kunnen deze in geen geval worden toegeschreven aan HEY SOLUTIONS BV. Eventuele feitelijke- of rechtsgevolgen zijn dus volledig voor rekening van de gebruiker.

14. Oplevering.

Wij zullen ten allen tijde het recht hebben om voor iedere gehele of gedeeltelijke levering, prestatie en/of herstelling een bestelbon, leveringsbon of werkbon te doen ondertekenen door de klant of diens aangestelde. De oplevering der werken wordt steeds geacht geschied te zijn bij de beëindiging der werken en in ieder geval bij een ingebruikname.

15. Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid.

Op alle overeenkomsten gesloten met HEY SOLUTIONS BV is het Belgisch recht van toepassing. De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. HEY SOLUTIONS BV heeft het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking. Een geschil omtrent de geldigheid, interpretatie, bekrachtiging, uitvoering of beëindiging van een overeenkomst met HEY SOLUTIONS BV zal onder de exclusieve bevoegdheid vallen van de rechtbanken waar HEY SOLUTIONS BV haar hoofdzetel heeft, namelijk van het gerechtelijk arrondissement Brugge. Geschillen dienen zo veel mogelijk opgelost te worden bij minnelijk akkoord.